Dr. Dux László köszöntője

A mellékelt pdf fileban valamint az inzertben olvasható Dr. Dux László helyettes államtitkár díjátadón felolvasott köszöntője.

Az Informatika Tudományi Szekció eredményei

Az alábbi dokumentumban összesítettük a díjazottakat.

Mindenkinek gratulálunk a részvételhez.

A helyezettek nyereményeivel kapcsolatban emailben fogjuk kiküldeni a részleteket.

A XXX. OTDK Informatika Tudományi Szekció tagozati beosztása

A Szekció tagozati beosztását a beillesztett - továbbá pdf formátumban - a csatolt táblázat tartalmazza.

A XXX. OTDK Informatika Tudományi Szekció programja

Az alábbi inzertben tekinthető meg a konferencia programja.

Jelentkezés módja - elektronikus feltöltés

Az Informatika Tudományi Szekcióba 2011. január 10-ig lehet nevezni a szekciófelhívásban közzétett módon. A dolgozatot, a maximum 1 oldalas magyar és angol tartalmi kivonatokat (rezümé) a http://ocs.itk.ppke.hu/ oldalon található rendszerre elektronikus formában is kérjük feltölteni 2011. január 10-ig.

1.) Kérjük, hogy minden dolgozathoz egy szerző regisztráljon az alábbi oldalon. Kérjük az intézmény és kar pontos megadását (Affiliation).
http://ocs.itk.ppke.hu/index.php/otdk/informatikaOTDK/user/account

2.) Kérjük feltölteni a dolgozatot (New Submission).

Felhívás

a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre

A rendezvény helyszíne:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar

Cím: 1083 Budapest
Práter utca 50/A.
Postacím: 1364 Budapest 4.,
Pf. 178.
Fax: 06 (1) 886-4724
E-mail: otdk2011@itk.ppke.hu
Honlap: http://otdk2011.itk.ppke.hu

Ügyvezető elnök:
Dr. Cserey György
egyetemi docens
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
Telefon: 06 (1) 886-4771
E-mail: otdk2011-elnok@itk.ppke.hu

Társelnök:
Dr. Szolgay Péter
egyetemi tanár
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
Telefon: 06 (1) 886-4712
E-mail: otdk2011-tarselnok@itk.ppke.hu

Ügyvezető titkár:
Dr. Iván Kristóf
egyetemi docens
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
Telefon: 06 (1) 886-4780
E-mail: otdk2011-titk@itk.ppke.hu

Hallgatói képviselő:
Rudan János
műszaki informatikus
egyetemi hallgató
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
E-mail: otdk2011-hallg@itk.ppke.hu

Helyettes hallgatói képviselő:
Radványi Mihály
műszaki informatikus
doktorandusz hallgató
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
E-mail: otdk2011-hallgh@itk.ppke.hu

A rendezvény időpontja: 2011. április 18-20.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendező Pázmány Péter Katolikus Egyetem ezúton meghirdeti a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A XXX. OTDK Informatika Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit az OTDT központi (http://www.otdt.hu/page/xxxotdk/xxxotdk_page.php), valamint az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

A rendezvény célja:

Az Informatika Tudományi Szekció, mint a XXX. OTDK 16 szekciójának egyike, interdiszciplináris szekció. Fő célja az, hogy közös fórumot adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak ─ így pl. a programtervező-, mérnök- és gazdasági informatikusoknak, a programtervező matematikusoknak, a műszaki-, és rendszer-informatikusoknak, molekuláris bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására. Ezen kívül a szekció várja az informatikának a legkülönbözőbb területeken történő alkalmazásairól szóló olyan munkákat is, amelyek az informatika eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

Részvételre jogosultak:

A konferencián az egyetemek és főiskolák egyetemi, főiskolai osztatlan, és BA, BSc, MA, MSc képzésében – nappali, levelező, távoktatási és esti formában – résztvevő hallgatói, valamint a 2009-ben és utána végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a központi és szekció felhívásban foglalt valamennyi feltételnek.
A konferencián részt vehetnek továbbá az OTDT felhívásában szereplő feltételeknek megfelelően a határon túli magyar diákok és középiskolás kutató diákok is, ha dolgozatuk az előminősítésen megfelelt.

A Szekcióhoz tartozó főbb tématerületek:

1. Számítástudomány és alkalmazásai
• numerikus és nem numerikus számítógépes matematikai módszerek, számítógépes szimuláció,
• informatikai rendszerek és alkalmazások modellezése és analízise,
• számítógépes grafika, virtuális valóság,
• elméleti számítástudomány és programozáselmélet,
• mesterséges intelligencia.
2. Informatikai eszközök és alkalmazástechnikájuk
• infokommunikációs infrastruktúrák, hálózatok és szolgáltatások,
• szolgáltatásminőség és -biztonság értékelése és menedzsmentje,
• párhuzamos és elosztott architektúrák és programozásuk,
• speciális és célorientált számítástechnikai eszközök.
3. Szoftvertechnológia
• programozási eszközök, nyelvek, környezetek,
• nagy adatbázisok kezelése és feldolgozása,
• komplex informatikai rendszerek,
• ellenőrzéstechnika.
4. Műszaki informatika eszközei és alkalmazásai
• beágyazott információfeldolgozás, kép- és jelfeldolgozás,
• ambiens informatika,
• mobilinformatikai alkalmazások.
5. Bioinformatika
• biológiai motiváltságú információfeldolgozás,
• bionikai interfészek és jelfeldolgozó algoritmusok,
• biológiai és egészségügyi információ-feldolgozások algoritmikus kérdései.
6. Gazdasági és társadalomtudományi alkalmazások
• információ- és tudásmenedzsment,
• e-üzletvitel, e-kormányzat, e-oktatás,
• üzleti alkalmazások,
• médiainformatikai technológiák.

Az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tématerületeket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki. Egy-egy önálló tagozat legalább 5-8, a Bizottság által az adott témához sorolt, és a Konferencián ban előadott dolgozatból áll. A Szakmai Bizottság kéri a pályázókat, hogy szíveskedjenek valamennyi pályamunkánál a nevezési lapon a tudományterületnek leginkább megfelelő tématerület megjelölésére.

A jelentkezés módja:

Az Informatika Tudományi Szekcióba 2011. január 10-ig lehet jelentkezni a központi és a jelen szekciófelhívásban közzétett módon. A dolgozatot, a maximum 1 oldalas magyar és angol tartalmi kivonatokat (rezümé) a szekció honlapján található útmutatás szerint elektronikus formában is kérjük elküldeni 2011. január 10-ig. A nyomtatott pályázati anyagokat is legkésőbb 2011. január 10-ig (postabélyegző dátuma) kérjük elküldeni.

Az OTDT Titkárságára 2011. január 10-ig (postabélyegző dátuma) intézményenként (karonként) kérjük megküldeni:
– nevezés on-line regisztrációja
– az on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott változata, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példánya,
– a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban az Informatika Tudományi Szekció felhívásában kért formában,
– a bemutatásra szánt pályamunka és az 1 oldalas magyar nyelvű összefoglaló elektronikus feltöltése az OTDT rendszerébe,
– a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról,
– osztatlan, MA, MSc képzésben végzettek esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata, valamint a témavezetővel a központi felhívásban leírtak szerint tett közös nyilatkozat.
(Az OTDT Titkárságának címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.; www.otdt.hu, www.otdk.hu)

A szekciót rendező intézményhez (PPKE ITK) 2011. január 10-ig (postabélyegző illetve feltöltés dátuma) intézményenként (karonként) kérjük megküldeni:
– az aláírt on-line nevezési lap 1 másolati nyomtatott példányát;
– a küldő intézmény összesített jegyzéke a szekcióba nevezett hallgatókról,
– a pályázó dolgozat 1 nyomtatott (külön bekötött) és elektronikus példánya;
– a bemutatásra szánt pályamunka 1–1 oldalas összefoglalóját magyarul és angolul elektronikusan.

A dolgozatok ajánlott formai követelményei:

A dolgozatot, a külső borító oldalon „TDK dolgozat” felirattal és a pályázó nevének feltüntetésével kérjük elkészíteni. A borítót követő címlap tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a dolgozat készült, továbbá a pályázó nevét, évfolyamát, és a témavezető nevét, beosztását és a dolgozat pontos (nevezési lapon szereplő címmel megegyező) címét. Az Informatika Tudományi Szekcióba beküldött dolgozatnak a címlap kivételével, az intézményi dolgozattal megegyezőnek kell lennie.

A dolgozatban a pályázó által elért önálló eredménynek egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie. A dolgozat felépítése feleljen meg a tudományos dolgozatokkal és publikációkkal szemben támasztott eredetiségi, formai és tartalmi követelményeknek, tartalmi értékét növelik a számozott, címmel ellátott táblázatok és ábrák, amelyekre a szövegben hivatkozni kell.

A dolgozat nyelve magyar vagy angol lehet. Ezektől eltérő nyelven csak akkor adható be dolgozat, ha az a nyelv a pályázó képzésének oktatási nyelve (pl. német, francia, stb.).

A konferencia nevezési díjának összege: 5000,- Ft/pályamunka, amelyet a rendező intézménybe kell a későbbiekben megadott módon elküldeni. A konferencia részvételi díjak összege a rendező intézmény számításai alapján az Informatikai Tudományi Szakmai Bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hamarosan induló és időszakosan frissülő hivatalos honlapján (elérhető majd a http://otdk2011.itk.ppke.hu oldalról) értesülhetnek az érdeklődők.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a küldő intézmény TDT elnöke/felelőse visszajelzést kap.

A dolgozat és az előadás értékelése:

A dolgozatot két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:

– az eredmények tudományos újdonságtartalma, megalapozottsága, színvonala, és helyessége;
– a dolgozat szerkesztése, stílusa;
– az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke.
– a téma irodalmának feldolgozása;
– a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana;
– az elért eredmények értékelése

Amennyiben a két írásbeli bírálat pontszámának egyike sem éri el a megszerezhető pontok 40%-át, a dolgozat nem kerülhet bemutatásra.

A konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc áll rendelkezésre, melyet vita követ. Az előadás értékelését a zsűri az alábbi szempontok alapján végzi:

– az előadás módja, nyelvezete;
– az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
– az előadás tartalma és szakmai színvonala;
– az előadás szemléltetése;
– az előadó vitakészsége.

A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához.

Hívunk és várunk minden érdeklődő hallgatót és oktatóikat!

Budapest, 2010. január 24.

dr. Cserey György
az OTDK Informatika Tudományi Szekció elnöke
egyetemi docens,

Dr. Szolgay Péter
egyetemi tanár, dékánhelyettes,
az OTDK Informatika Tudományi Szekció társelnöke

Dr. Pataricza András
egyetemi tanár,
az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottság elnöke