Rendező Intézmény - küldetésnyilatkozat - a Kar története

Rendező intézmény

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar

* H-1083 Budapest, Práter utca 50/a
* levelezési cím: 1444 Budapest, Pf. 278
* telefon: (+36-1) 886 47 00
* fax: (+36-1) 886 47 24
* e-mail: titk@itk.ppke.hu
* web: www.itk.ppke.hu

Küldetésnyilatkozat

A XXI. század kezdetén az információs technológiák új irányokat keresnek

A meghatározó új szempontok a következők:

* az alkatrészek komplexitásának olymértékű bősége, hogy annak kihasználása már meghaladja a mesterséges rendszerek eddig kialakított architektúráit és igényli a természet által is követett új megoldásokat,
* az idegtudományok fejlődése elérte azt a fokot, ahol a modellek egzaktsága már lehetővé teszi a neuromorf eszközök elkészítését és egyben az ember mint kommunikátor és információ fogyasztó kognitív képességeinek figyelembevételét,

* az "érzékelők forradalma" következtében az olcsó mesterséges érzékelő tömbök és aktiváló eszközök a környezet tér-időbeli viszonyairól rendkívül gazdag képet adnak, egyben igénylik milliónyi parallel analóg jel azonnali feldolgozását,
* a biomedicina használja és igényli a legújabb információtechnikai csúcstechnológiát, igény van az elektronika és az élő sejtek megbízható interakciójára is,
* az alapeszközök megszokott működési módja korlátjainak elérése, a nanotechnológiák megjelenése mind az élettelen mind az élő információ feldolgozásban,
* az olcsó és tömeges globális távközlési szolgáltatások megjelenése az ezredfordulóra, mely társadalmi méretekben teszi hozzáférhetővé a távoli jelenlétet,
* az Európai Unió kibővítése, és a munkamegosztás globálissá válása, melyben a természetes nyelvek sokaságában a humán nyelvi technológiák szerepe felértékelődik.

Ahhoz, hogy a fenti kihívásoknak az új század fiatal diplomásai megfeleljenek

* újszerű, mély, multidiszciplináris alapképzés szükséges, valamint
* az információtechnika hatékony alkalmazását is igénylő elméleti képzés,
* időtálló elméleti alapokra fektetett szaktárgyi képzés és
* a kezdeti időszaktól folyó, készségszintű ismereteket adó gyakorlati képzés.

Az egyetemi évek alatt el kell jutni az ismeretek határáig. A mai, gyorsan változó tudományos világ, különösen ezen a területen, nem teszi lehetővé, hogy 5-10 éves késéssel érjenek el a hallgatókhoz az új ismeretek. A tervezett Kutatási-Oktatási-Technológiai központ, építve a magyar tudományosság és műszaki fejlesztés legjobb hagyományaira és néhány nemzetközi innovációs központra, célul tűzi ki ezt a "tanítva-kutatva-fejlesztve" módszert, illetve életmódot.

Az emberről alkotott képet ma jelentősen befolyásolja egyrészt az idegtudományok és a genetika fejlődése, másrészt információtechnikai ismereteink. Ahhoz, hogy egy fiatal egyetemista a teljes embert megértse szükséges a műveltségi és morális ismeretek megszerzése is. Így nevelődhet mély tudású, családjáért, hazájáért és embertársaiért felelősséget érző emberré.

Fel kívánjuk mutatni a modern tudományosság alapjait jelentő európai kultúra, valamint a keresztény üzenet időtálló értékeit. Meggyőződésünk, hogy egy ez a Kar ma Magyarországon és nemzetközileg is nemcsak új utakat jelent, de elébe megy egy sor igénynek, mely egy évtizeden belül tömegesen jelentkezik majd.

A fakultás sajátos jegyei az oktatásban:

* kötelező alaptárgyi kitekintés (a matematikai és fizikai alapokon túl) az idegtudományok, a biokémia, és az energiaforrások területére is, erre épül a neuromorf információtechnika területének, különösen a látásnak, mint pedagógiai vezérfonalnak a szerepe (az idegtudományok és az ehhez kapcsolódó információtechnikai berendezésekkel kapcsolatos szakterület, később egy markáns szakiránnyá esetleg szakká válhat),
* a természethez közeli információ- és számítás-technikai eszközök, mérések, módszerek és alapelvek, valamint mesterséges érzékszervek, az érzékelő tömbök teljes arzenáljának kiemelt szerepe az oktatásban és a laboratóriumi képzésben,
* kötelező szaktárgyi kitekintés az információs technológiák - beleértve a humán nyelvi technológiák - szerepére a jogi, gazdasági, kommunikációs és vezetési tudomány területein, ezek rendszer szemléletű bemutatása és vizsgálata; mindehhez a Pázmány Egyetem különösen kedvező adottságokkal rendelkezik,
* az információtechnika kapcsolata az orvosi diagnosztika, a hírközlés, energetika és közlekedés területeivel,
* a távközléstechnika új szolgáltatásaihoz kapcsolódó ismeretek, értéknövelt mobil szolgáltatások, szatellit szolgáltatások, stb.,
* az angol nyelv középfokú ismeretének ajánlott volta a felvételnél és az erre épülő tankönyvek illetve egy teljes év angol nyelvű tanítása, egyben a magyar számítástechnikai nyelv ápolása a magyar nyelvű tankönyvekben és az oktatás egészében,
* az erős humán tudományi megalapozás, erre épül az u.n. információ tartalom ipar technikáinak és az új információtechnikai szolgáltatások használatának és széleskörű elterjesztésének tanítása,
* az információtechnikai hálózatok és multimédia eszközök aktív, távoli használatának fontos szerepe az oktatásban, beleértve egyes, különösen kísérleti, tárgyak videokonferencia jellegű oktatását hazai és külföldi Kutatólaboratóriumokból és Vállalatokból,
* a tutori segítség az első két évben, a felügyelt önálló tanulás, kísérletezés és tanítás intézményes lehetősége a legjobb hallgatók számára a felsőbb években.

A fakultás sajátos jegyei a kutatásban:

Néhány területen nemzetközileg jelentős kutatást, illetve szellemi bázist kívánunk megteremteni/kifejleszteni. Ilyen például a neuromorf információs technológia; a nanotechnológiákban a számítógép tervezés, az ember percepciós képességei az idegtudományok tükrében, a természet motiválta számítástechnika; humán nyelvi technológiák, a mesterséges elektronikai eszközök és az élő sejtek kapcsolata, az új információs technológiák hatása az oktatásban, szervezetekben, jogi és gazdasági struktúrákban; energiaforrások és információs technológiák kapcsolata; csúcsteljesítményű számítástechnikát alkalmazó orvosi képdiagnosztikai berendezések; Magyarország sajátos adottságai és korlátjai az információs technológiák fejlődése tükrében; a gondolkodás sajátos formái az információs technológiák adta lehetőségek kereteiben, az esztétika információtartalma, a látás összes aspektusával, mint központi oktatási-kutatási téma, kutató-egyetemi feladatokat kívánunk ellátni az MTA egyes kutatócsoportjait és kiemelkedő tudósait és néhány jelentős külföldi egyetemi kutatót, illetve laboratóriumot is intézményesen bevonva az oktatásba, néhány, az információs technológiák gyakorlatát végző, fejlesztő, kutató vállalattal és intézménnyel stratégiai kapcsolatokat kialakítva.

A Kar története

Egy új műfaj született az elmúlt tíz évben a magyar felsőoktatásban. Egyetemünk Információs Technológiai Kara – mint kutató egyetemi fakultás, több MTA intézet és néhány vállalat aktív támogatásával – az információs technológiáknak egy sajátos szinergiáját hozta létre az élettudományokkal.

Tíz éve annak, hogy 1998. július 1-jén Erdő Péter bíboros úr, az Egyetem akkori rektora előterjesztésére az Egyetem nagykancellárja, Seregély István érsek úr megalapította az Információs Technológiai Kart, mint a multidiszciplináris kutató egyetemi képzés bázisát. Köszönjük az alapítók bátorságát, bizalmát és támogatását, a kezdetekkor csatlakozott tanárok lelkesedését, önzetlen munkáját és merész vízióját; sok támogató intézmény és vezetőik előrelátását és nagylelkű segítségét,későbbi tanártársaink, munkatársaink lelkesedését és munkáját, valamint hallgatóink bizalmát, tehetségét és kitartását. Köszönjük neves külföldi egyetemek és nagylelkű adományozóink segítségét, és mindebben megrendülve tapasztaltuk a Gondviselés jelenlétét.

A történelmi kezdetek azonban messze a múltba nyúlnak. Pázmány Péter bíboros érsek 1635-ben Nagyszombatban alapította az első és máig működő magyar egyetemet. Meggyőződése volt, hogy a nemzet megmaradásának és felemelkedésének biztosítéka a hit és a műveltség (tudomány). Mennyire tanulságos, hogy 370 év múlva a Fides et Ratio enciklikában ez a kérdés a mai kor kulcskérdéseként jelenik meg, és most, amikor Magyarország buktatókon át igyekszik behozni közel fél évszázados kiesését az európai kultúra infrastruktúrájából, talán ez a Kar is hozzájárulhat a nemzet megújulásához a tudomány és technológia területén – okos, szorgalmas, tehetséges és morális tartással rendelkező hallgatókat nevelve, majd útnak indítva.

1949-ig a Pázmány Péter Tudományegyetem volt a magyar egyetemi oktatás fellegvára, majd 3 részre osztották (Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány nevet továbbvivő Hittudományi Kar).

1990-ben ez az egy fakultású „ismét-egyetem” kiterebélyesedett, és Pázmány Péter Katolikus Egyetemként először a Bölcsészettudományi, majd a Jog- és Államtudományi Karral bővült.

Karunk megalapítása után tucatnyian dolgoztuk ki a tantervet, majd akkreditáltuk, és az 1993-ban megindított egyetemközi Multidiszciplináris Neuromorf Információs Technológia doktori program kiegészítésével 2000 őszén indult meg először a posztgraduális oktatás. 2001 szeptemberében elindult a graduális képzés. Az Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskolája ugyanekkortól működik akkreditálva a Karunkon.

Célunk az emberközpontú információs technológia oktatása, széleskörű, az élettudományok elemeit is felölelő alaptárgyi megalapozással, a folyamatosan megújuló csúcstechnológiák szerint;olyan szakemberek képzése, akik mély és multidiszciplináris elméleti tudással és műveltséggel, valamint korszerű és etikus vezetési ismeretekkel felvértezve a modern gyakorlati problémák és a tudományos kutatás széles körének alkotó szakemberei lesznek.

Az információtechnikának egyrészt emberközpontú, másrészt természet motiválta megközelítésével foglalkozunk. Emberközpontú, mert a technológia, az élővilág és az ember új kölcsönhatásaira alapoz és céljaiban az emberiség és a magyar társadalom felemelkedését kívánja szolgálni. Néhány aspektusban nemzetközileg úttörő és több pontján eredeti felfogásról van szó.

A fakultás mérnököket, és – a Semmelweis Egyetemmel közösen – molekuláris bionikus szakembereket is képez. Ám tudomásul kell venni, hogy az elektronika, a chipek óriási fejlődése „túlszaladt” azokon a számítástechnikai működési variációkon, amelyeket a mérnökök találtak ki. Ezek az új, bonyolult rendszerek teszik majd lehetővé, hogy az emberhez közelebb álló módon kommunikáljunk a számítógépekkel is.

Három olyan rendszere van az emberi szervezet működésének, amit tanítunk. Legintenzívebben az idegrendszerrel foglalkozunk, de megismertetjük az immunrendszer működését és a genetika tudományát is. Az élő szervezetek információtechnikáját szeretnénk ellesni és megérteni, hogy ma, amikor milliárd-tranzisztoros chipek működnek, tervezési ötleteket kapjunk a természettől, és interaktív szimbiózisokat teremthessünk az élő szervezettel. Protézisek, beültetett gyógyszeradagolók, továbbá sok új termék és szolgáltatás jelenik majd meg. Reményeink szerint embertársaink jobbulására.

Az érzékelők forradalma, az új chipek komplexitásának a növekedése, az infobionika, az érzékelő számítógépek és a nanotechnológia világa, a kommunikáció technikájának új lehetőségei fontos szakterületeink. De ide soroljuk az ember természetes nyelvi kommunikációs készségének, a humán nyelvtechnológiának és a korszerű szoftvertechnológiának a művelését is. Ezek azok a területek, amelyekkel nemzetközileg is új irányokba indultunk. Sikeres mérnököket, kutatókat és a versenyszférában, illetve a közügyekben helytálló vezetőket szeretnénk kinevelni. Aktívan be kívánunk kapcsolódni az innováció folyamatába.

Ahhoz, hogy egy fiatal egyetemista a teljes embert megértse, szükséges a műveltségi és morális ismeretek megszerzése is. Így nevelődhet mély tudású, családjáért, hazájáért és embertársaiért felelősséget érző emberré. A kor globális kihívásaira és a nemzetközi kutatási eredményekre építve, fel kívánjuk mutatni a modern tudományosság alapjait jelentő európai kultúra, valamint a keresztény üzenet időtálló értékeit. Olyan életmódot szeretnénk kialakítani, amely az intenzív tanulás, a tudományos kutatás, az innováció és az egymás iránti figyelmesség szintézisét próbálja megvalósítani. Meggyőződésünk, hogy ez a Kar ma Magyarországon és nemzetközileg is nemcsak új utakat jelent, de elébe megy egy sor igénynek, mely egy évtizeden belül tömegesen jelentkezik majd.

Azt gondoljuk, hogy a XXI. század elején, ahhoz, hogy az emberről a tudományos reflexió szintjén gondolkodhassunk, a filozófia, a teológia, a humán- és társadalomtudományok, a jog- és gazdaságtudományok mellett vitális az agykutatás és az információs technológiák ismerete is. Ehhez szeretnénk hozzájárulni. Várjuk diákjainkat, doktoranduszainkat, innovációs partnereinket egy felelősségteljes, küzdelmes és szép szellemi vállalkozásra.